Formulář 51 - Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh

Název formuláře Zrušení zadávacího řízení/soutěže o návrh
Evidenční číslo formuláře ve Věstníku VZ: 7351011047305
Na formulář navazují (popř. ho opravují) formuláře:


1) NÁZEV, ADRESA A KONTAKTNÍ ÚDAJE

Název:
Město Šluknov
Adresa:
Náměstí Míru 1
Obec:
Šluknov
PSČ:
40 777
Stát:
CZ
Kontaktní údaje:
Telefon:
K rukám:
Mgr. Tomáš Motal
       
E-mail:
tomas.motal@e-tenders.cz
Fax:
Internetová adresa (ve vhodných případech)
Obecná adresa veřejného zadavatele/sektorového zadavatele (URL):
http://www.mesto-sluknov.cz/
Adresa profilu zadavatele (URL):
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz

2) DRUH VEŘEJNÉHO ZADAVATELE A HLAVNÍ PŘEDMĚT ČÍNNOSTI

 
včetně jejich organizačních složek
 
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů
 

3) HLAVNÍ PŘEDMĚT ČINNOSTI SEKTOROVÉHO ZADAVATELE

 

4) PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH

4.1) Toto zrušení se týká
(a) veřejné zakázky na
 
 
     
     
     
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem
Zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu ve městě Šluknov
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh
Předmětem veřejné zakázky je shromažďování, sběr, přeprava, úprava, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Šluknov včetně předávání komodit z odděleného sběru provozovatelům kolektivních systémů zpětného odběru. Jedná se o zajištění služeb při nakládání s komunálními odpady města Šluknov v souladu s právními předpisy České republiky
4.4) Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)
 
Hlavní slovník
Doplňkový slovník (ve vhodných případech)
Hlavní předmět
90500000-2
 
Další předměty
90511000-2
90512000-9
 
 
 
 

5) DRUH ŘÍZENÍ

5) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky
 
 
 
 
 
 
 

6) UKONČENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY/SOUTĚŽE O NÁVRH ZRUŠENÍM

6.1 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v IS VZ pod evidenčním č.:
347305
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.2 Veřejná zakázka/Soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č.
dne:
(dd/mm/rrrr)
6.3 Veřejná zakázka je rozdělena na části
 
6.4 Jde o
 
 
6.5 Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona):
Zadavatel shledal, že existují důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení dále pokračoval (§ 84 odst. 2 písm. e) Zákona).

Zadavatel uznává, že v rámci zadávací dokumentace měl lépe specifikovat, jaké doklady vyžaduje v rámci prokázání kvalifikace. Současný stav dle názoru zadavatele nemůže zaručit, že vybere kvalitní nabídku, kterou podal řádně kvalifikovaný dodavatel.

Pokračování v zadávacím řízení by tak bylo neobjektivní, zadavatel je toho názoru, že by svojí činností nemohl v plném rozsahu naplnit zásady uvedené v § 6 Zákona, tj. zásadu rovného zacházení, zásadu transparentnosti a zásadu zákazu diskriminace.

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

7) DATUM ODESLÁNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ:
14/08/2013 (dd/mm/rrrr)

Aktuální seznam příloh