Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském - I. etapa (4 mosty)
Odesílatel Martin Chroust
Organizace odesílatele Město Šluknov [IČO: 00261688]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.04.2022 13:11:51
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den, nejedná se o přeložky v pravém slova smyslu, není to zcela přesná formulace v PD a tato záležitost byla v rámci stavebního řízení řešena i přímo s CETIN (viz přiložené vyjádření). Jde o to, že v těchto dvou případech je chránička s kabelem vedena v blízkosti mostovky a při ponechání v této pozici by mohlo dojít k jejímu poškození. Před zahájením bouracích prací tedy bude nejprve chránička a navazující kabelové vedení dle potřeby a provedeného vytýčení (předpoklad max. 5 metrů na každou stranu) obnaženo a po dobu provádění prací bude kabel s chráničkou odsunut do bezpečné vzdálenosti. Po instalaci nové nosné konstrukce mostku bude kabel s chráničkou vrácen na původní místo. Po obnažení kabelu a po zpětném navrácení bude provedení odsouhlaseno zástupcem CETIN. Tyto výše uvedené práce budou tak předmětem nacenění předmětných položek u SO 202 a SO 203.


Přílohy
- Vyjád ení o existenci SEK (513364-22).pdf (284.21 KB)

Původní zpráva

Datum 19.04.2022 12:55:11
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v rámci přípravy nabídky na předmětnou VZ si Vás dovolujeme požádat o informaci k přeložkám kabelového vedení CETIN. Přeložky by měly být předmětem smluvního vztahu mezi stavebníkem a spol. CETIN. Prosíme tedy o informaci jakým způsobem máme ocenit položky, které jsou v SO 202 a SO 203.